Verkoopvoorwaarden

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle transacties, door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen aangegaan, zijn voor ons eerst bindend, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Iedere opdracht tot levering, zelfs mondeling is bindend voor de koper, indien hij deze niet binnen de 4 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging heeft betwist.
   
 2. De goederen worden geleverd af magazijn. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, zelfs indien franco wordt afgeleverd.
   
 3. Onze verkoopprijzen zijn gebaseerd op de huidige inkoopprijzen, tarieven van arbeidslonen, invoerrechten, fiscale taksen, transportkosten in wisselkoersen. Mocht in een of meerdere dezer factoren een tussentijdse verandering optreden, dan behouden wij ons het recht voor de daaruit voortvloeiende kostprijsstijgingen door te berekenen.
   
 4. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch gelden uitsluitend als indicatie. Bij overschrijding hiervan, zijn wij nimmer gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm ook.
   
 5. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of gemonteerde onderdelen, resp. materialen. Uitsluitend onze normale garantie en op speciaal hiervoor bestemde garantiebewijzen, is van toepassing. Het garantiebewijs wordt geacht integraal deel uit te maken van deze overeenkomst.

   

 6. Alle klachten betreffende de ontvangen goederen dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ontvangst van de geleverde goederen en betreffende de facturen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons ingediend te worden.

   

 7. Het bij reparatie vervangen materiaal ligt gedurende 10 dagen n a dagtekening van de factuur ter beschikking van de opdrachtgever, waarna wij gerechtigd zijn dit materiaal te vernietigen of daarover op andere wijze te beschikken.

   

 8. Onze facturen zijn betaalbaar te OOSTROZEBEKE, contant, zonder enige aftrek van korting, tenzij andere betalingscondities overeengekomen zijn en uitdrukkelijk op onze facturen staan vermeld. Onze agenten of vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd betalingen te innen. Het gebruik van wissels of incasso documenten of betalingen, vormen geen afwijking van deze betalingscondities. Bij niet betaling van een factuur, betalingstermijn of wissel verliest de koper van rechtswege het voordeel van termijnbetalingen en zijn alle andere sommen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling. De belasting over de toegevoegde waarde is ten allen tijde ten laste van de koper. 8bis Alle geleverde materialen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten evenals tot na betaling van eventuele andere schulden van de koper aan de verkoper. Vanaf de levering wordt evenwel het risico overgedragen aan de koper. De koper verbindt er zich op heden toe alle vorderingen die hij m.b.t. het op heden verkochte goed bezit of in de toekomst zal verkrijgen tegen gelijk welke derde, over te dragen aan de verkoper. De koper verbindt er zich tevens toe desgevallend alle noodzakelijke initiatieven te nemen met het oog op het onmiddellijk tegenstelbaar maken van deze overdracht aan toekomstig gecedeerde schuldenaar.
   
 9. Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekstelling een intrest van 1 % per ondeelbare maand verschuldigd. De ingebreke zijnde koper wordt per aangetekend schrijven aangemaand op binnen vijftien dagen alle verschuldigde sommen te betalen. Voldoet hij deze aanmaning niet, dan zullen deze verhoogd worden met een vergoeding van 10 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 7500.
   
 10. Iedere retourzending moet het nummer en de datum van de betreffende factuur vermelden. De goederen moeten in onberispelijke staat verkeren, zulks te onzer beoordeling. 15% behandelingskosten zullen in rekening gebracht worden met een minimum van € 60.
  Niet geaccepteerd worden retourzendingen:
  a) meer dan 8 dagen na factuurdatum.
  b) met een lagere waarde dan € 10.
  c) goederen die speciaal voor de koper bij de fabriek besteld zijn.
   
 11. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van GENT, afdeling KORTRIJK bevoegd. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij.